Things that Dangle…

Monthly Archive:: October 2020

Tôi đã nhận thấy một hiện tượng thú vị xảy ra vài tuần sau cơn sốt cocain khi thử một trò chơi mới – Tôi sẽ gọi đó là “cảm giác chìm”. Tôi thử một trò chơi mới và tôi

Read Post

For my first feature here on KokuGamer I would like to address an issues I’ve had for the last few months.Even with the Nintendo 3DS fast approaching, I still feel as though Nintendo had forgotten about their fans. Donkey Kong …

Read Post